Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN / TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en/of diensten van welke aard ook van Bekey Agencies V.O.F., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18089233, gevestigd te (3755 BP) Eemnes, aan de Walnootberg 2A, hierna te noemen “de verkoper”.
 2. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van koper / opdrachtgever worden uitgesloten en zijn alleen van toepassing indien verkoper deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met verkoper overeengekomen te worden.
 4. Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon en opdrachtgever, die met de verkoper een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 5. Onder “goederen”/”het geleverde” wordt in deze voorwaarden verstaan hout en plaatmaterialen, gezaagd hout, halffabricaten, zoals lamellen/toplagen en houten vloeren, alles in de ruimste zin van het woord alsmede diensten welke door verkoper aan koper worden geleverd.

Artikel 2. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 1. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijzen als het tijdstip van levering van de goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Bindende overeenkomsten en wijzigingen daarop komen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging, van de opdracht door de verkoper en nadat de orderbevestiging voor akkoord door de koper is ondertekend en door verkoper is ontvangen. De opdrachtbevestiging wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van de wederpartij voor de daadwerkelijke levering, geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.
 3. Afspraken met ondergeschikten, die geen procuratie (vertegenwoordigingsbevoegdheid) hebben, binden verkoper niet dan na en voor zover schriftelijk door haar bevestigd.
 4. Verkoper is gerechtigd alvorens verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven, van de koper zekerheid te verlangen met betrekking tot het nakomen van zijn gehele betalingsverplichting.

Artikel 3. PRIJZEN

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door verkoper opgegeven prijzen in euro en exclusief btw, tenzij dat op de offerte/aanbieding uitdrukkelijk is aangegeven.
 2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. De prijzen in de offerte/aanbieding zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven werkzaamheden en hoeveelheden.
 3. Wijziging van opgegeven prijzen zonder voorafgaande kennisgeving en ook acceptatie van de opdracht, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal verkoper gerechtigd zijn om vanaf de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden, kostenverhogingen die zich voordoen, zoals
  verhoging van lonen, prijzen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, aan de koper die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, door te berekenen.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging ten opzichte van niet zakelijke afnemers geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 5. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de koper. In dat geval heeft de koper de mogelijkheid om hetzij te annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.
 6. Het vermelde in artikel 3 lid 5 is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen, e.d.

Artikel 4. VRACHTEN, INVOERRECHTEN, HEFFINGEN EN BELASTINGEN

 1. Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarden dat de prijs/ prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de (koop)overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen en belastingen.
 2. Eventuele voor- respectievelijk nadelige verschillen ten tijde van afscheep/aankomst/ aflevering komen ten gunste van respectievelijk ten laste van koper.

Artikel 5A. LEVERING EN RISICO

 1. Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper. De wijze van vervoer geschiedt naar keuze van de verkoper.
 2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper. De wijze van vervoer geschiedt ook dan naar keuze van de verkoper.
 3. Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.
 4. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet goede – zowel kwantitatief als kwalitatief – , niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de koper.
 5. Wanneer de aflader c.q. vervoerder c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de in het buitenland aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft de verkoper het recht de overeenkomst met de koper te annuleren.
 6. Annulering op voormelde gronden brengt mee dat koper geen schadevergoeding zal kunnen vorderen van verkoper.
 7. Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
 8. Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de verkoper niet worden teruggenomen. Meermalen bruikbare emballage wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de emballage in goede orde aan de verkoper wordt teruggezonden.

Artikel 5B. LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De leveringstermijn geldt te allen tijde bij wijze van benadering en is vastgesteld op de voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst en schept uitdrukkelijk geen fatale termijn. Bij niet tijdige levering van de vermoedelijke levertijd dient de koper de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en verkoper een nadere redelijke leveringstermijn te stellen om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke leveringstermijn.
 2. In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden zich wijzigen, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Verkoper zal de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden noch om schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper 3 maanden na bestelling recht op betaling.
 4. Wanneer binnen 3 maanden na bestelling niet of slechts gedeeltelijk is afgeroepen, heeft de verkoper, behoudens het geval een fatale termijn is overeengekomen, het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen. Koper is verplicht aan deze sommatie binnen 5 werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 3 maanden niet overschrijden.
 5. Verkoper is gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen bij levering op afroep. Deze zullen maximaal 10% van de waarde van de order bedragen.

Article 6. ONTVANGST EN CONTROLE / AANVAARDING EN RECLAME

 1. Ten behoeve van een goede kwaliteitscontrole zal de verkoper de materialen die hij zelf produceert, zoveel mogelijk voorzien van een permanente code.
 2. De koper is verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming zodra aflevering conform afspraak geschiedt. Indien de koper daarin tekortschiet dan komen de daaruit voortvloeiende kosten, zoals kosten van opslag en transport, voor zijn rekening. Voor de kosten van opslag geldt dat een bedrag van 1% van de factuurwaarde exclusief BTW per maand verschuldigd zal zijn.
 3. Door de verkoper dient een uitgangscontrole plaats te vinden en door de koper dient een ingangscontrole plaats te vinden.
  • Voor tapis, prefab tapis, bourgogne, massieve planken vloeren, stroken, mozaïek, plaquettes en twee- c.q. drie-laags vloeren met een houten toplaag, dient bij beide controles het vochtpercentage van het hout gemeten te worden. De koper dient voorts tijdens het leggen aan te (doen) tekenen: de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte waarin de vloer wordt verwerkt, het vochtpercentage van de ondervloer, de legwijze, en gebruikte lijmen en alle overige relevante zaken. Bij de houtvochtmeting dient gebruik te worden gemaakt van een gerenommeerde geijkte elektronische digitaal afleesbare meter (met inslag elektrode), waarbij ingeval van tegenstrijdigheid een (erkende) droogstoof uiteindelijk bepalend is.
  • Voor alle vloersoorten geldt dat zowel bij de verkoper als bij de koper bovendien een optische controle plaats dient te vinden.

  Indien er door de koper geen ingangscontrole heeft plaatsgevonden, is geen reclamatie mogelijk.

 4. De ingangscontrole dient door de koper plaats te vinden. Wanneer er een afwijking wordt geconstateerd dient de koper de verkoper hiervan binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk per email / brief hiervan op de hoogte te stellen, met bijbehorende foto’s. Wanneer geen melding plaatsvindt, verklaart de koper de zaken:
  • in goede staat, en
  • op tijd, en
  • in de overeengekomen hoeveelheid

  te hebben ontvangen (op pallet/colli niveau). Reclamatie op grond van gebreken die niet zijn gemeld, is uitgesloten, behoudens gebreken die ten tijde van de aflevering niet kenbaar waren.

 5. De controle op aard, kwaliteit en conditie van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.
 6. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten, teneinde geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld worden.
 7. Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij verkoper rechtstreeks, binnen vijf (5) dagen na levering van het geleverde, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 8. Reclames over facturen dienen eveneens en op straffe van verval van recht schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum der facturen.
 9. Koper heeft geen recht van reclame meer wanneer de door hem gekochte zaken welke voor hem en/of door hem worden verzaagd , respectievelijk bewerkt / behandeld ( zoals roken of olien) inbegrepen – , geen aanleiding tot het indienen van kwaliteits- of specificatiereclame gaven. De koper is zelf verantwoordelijk welke lijm er wordt gebruikt voor het leggen van Tapis c.q. zorg te dragen voor de juiste relatieve luchtvochtigheid op eindbestemming.
 10. Geen reclames worden geaccepteerd op partijen, welke aangebroken zijn, respectievelijk geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt.
 11. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 12. Indien reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of andere schade dan directe vermogensschade wordt nimmer vergoed.

Article 7. KWALITEIT, GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID

 1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen en aantal per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd. De feitelijke levensduur van het geleverde kan nimmer worden gegarandeerd. In de koopovereenkomst wordt de (hout)soort, het dessin en de dikte van het vloer bedekkend materiaal vermeld. Verkoper wijst erop dat hout een natuur product is en kan gaan “werken”, hetgeen in de structuur tot uitdrukking komt en hetgeen tot gevolg kan hebben dat de structuur van de vloer bedekkende materialen van dezelfde soort onderling enigszins kunnen afwijken. Dergelijke afwijkingen ontslaan de koper nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. De modellen, afbeeldingen en maten, die bij de offertes/aanbiedingen gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de overeenkomst, verplichten verkoper niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
 3. Lichtinval kan een verkleuring van vloer bedekkend materiaal tot gevolg hebben. Door het gebruik van transparante lakken wijzigt de kleur en de tekening van het materiaal ten opzichte van het onbewerkte materiaal
 4. Behoudens expliciet schriftelijk overeengekomen garantiebepalingen dan wel door verkoper verstrekte garantiebewijzen verleent verkoper geen andere garanties dan de garantie welke hij van zijn leveranciers/fabrikanten ontvangt en welke garanties overdraagbaar zijn. Toezeggingen van leveranciers/fabrikanten buiten de door hen gestelde garantiebepalingen binden verkoper op geen enkele wijze.
 5. Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid voor door de koper geleden schade die het gevolg is van een aan verkoper toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de ondergeschikten van verkoper en/of van door hem ingeschakelde derden.
 6. De termijn waarbinnen de verkoper tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van een jaar nadat het schade brengende feit zich heeft voorgedaan.
 7. In zijn algemeenheid geldt dat de verkoper een halffabricaat levert. Hij staat dus in voor het leveren van zaken zonder materiaalfouten. Een professionele installatie, en de verwerking van de zaken tot een eindproduct, is de verantwoordelijkheid van de koper en niet van de verkoper. Schade als gevolg van leggebreken, opslag- en installatiefouten en dergelijke, is derhalve voor rekening en risico van de koper en kan niet op de verkoper worden verhaald. De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door normale slijtage, ingeval van ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, ingeval van onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij onjuiste opslag, bij ongelukken en/of onheil zoals brand- en waterschade, en indien zaken, zonder toestemming van de verkoper, door derden ondeskundig zijn gewijzigd of gerepareerd. De verkoper wordt door de koper in de gelegenheid gesteld om binnen twee werkdagen de verrichte reparatie op haar deskundigheid te beoordelen. Wanneer de verkoper hiermee in gebreke blijft, wordt de reparatie geacht met de toestemming van de verkoper te zijn uitgevoerd en geldt de garantie. In alle andere gevallen die hier zijn genoemd, is nimmer reclamatie mogelijk, ook niet indien die reclamatie plaatsvindt binnen de garantietermijn.
 8. Indien de verzekeraar van de verkoper om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
 9. Voor zover het door koper niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat verkoper jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de koper zich hierbij verkoper voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
 10. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van de koper, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stil legging, beslaglegging op het vermogen van de koper of liquidatie van het bedrijf van de koper, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de koper op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding en vergoeding van kosten en interesse. Hetgeen door koper aan verkoper verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar
 11. Onverminderd het recht van verkoper om nakoming te vorderen, is verkoper gerechtigd, indien de koper de overeenkomst wenst te annuleren zonder dat zich een situatie van overmacht voordoet als vermeld in artikel 8, om de overeenkomst te ontbinden, waarbij verkoper het recht heeft aan koper 25 % van de overeengekomen prijs inclusief btw als schadevergoeding in rekening te brengen.

Article 8. OVERMACHT

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. In geval van overmacht zal verkoper de koper schriftelijk inlichten, waarbij de reden van de overmacht dient te worden vermeld. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor een van beide partijen
 2. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is de verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, en die een verhindering opleveren om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomt en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: niet- of niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering aan de verkoper door diens toeleveranciers, niet, niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering door de verkoper als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, weersomstandigheden (waaronder vorst), brand, diefstal, verkeersstoornissen, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van verkoper of diens toeleveranciers, gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden en in- en uitvoerbeperkingen.

Article 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, tot op het moment van volledige nakoming van al hetgeen waartoe de koper, uit welke hoofde ook, jegens verkoper verplicht is. Hieronder is in ieder geval begrepen de tegenprestatie met betrekking tot geleverde en/of te leveren zaken of diensten alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door de koper.
 2. Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet aan derden verhuren of verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid. Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uit oefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en/of te verwerken en af te leveren. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen voordat de betalingstermijn verstreken is wordt de koopprijs, ongeacht anders luidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
 3. Indien koper niet of niet tijdig aan één of meer van zijn betalingsverplichtingen voldoet, is verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken als eigenaar, naar haar keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. Koper machtigt verkoper hierbij om het terrein en/of het perceel waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde deze zaken te kunnen terugnemen. Koper dient daartoe verkoper per omgaande telefonisch mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en dient dit terstond per telefax of e-mail aan Verkoper te bevestigen. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.
 4. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van zijn eigendomsrechten door de verkoper zijn rekening van koper.

Article 10. BETALINGEN

 1. De facturen zijn contant en onmiddellijk betaalbaar bij levering, tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur., zonder verrekening en in euro’s tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere valuta overeenkomen tot effectieve betaling waarvan koper alsdan gehouden is. Verkoper kan een kredietbeperkingstoeslag berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen. De betalingstermijn als vermeld op de factuur is een fatale termijn.
 2. Indien de koper niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in, en is de koper aan verkoper een vertragingsrente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente van artikel 6:119 a BW van het factuurbedrag voor iedere maand dat de koper met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
 3. Door de koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die de verkoper er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 4. Onverminderd het vorenstaande is de koper aan de verkoper verschuldigd alle kosten welke maakt tot inning van de aan verkoper verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verkoper om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verkoper voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 5. Onder deze gerechtelijke en buiten gerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform artikel 6:96 BW.

Article 11. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Indien een van de artikelen van deze algemene voorwaarden dan wel enig beding in een tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, dan laat dat de werking van de overige artikelen c.q. overige deel van de overeenkomst onverlet. Partijen streven er dan naar om voor het nietige c.q. vernietigde artikel c.q. deel van de overeenkomst een regeling in de plaats te stellen die de bedoeling die partijen met hun overeenkomst hadden, het dichtst benadert.

Article 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bekey partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.